กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน

กรมพัฒน์ฯ ประกาศ โปรแกรมบัญชี สำหรับ SMEs ใช้งานได้แล้ว จบทุกขั้นตอน             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า โปรแกรมบัญชี “e-Accounting for SMEs” ที่ถูกพัฒนาขั้นมา ผ่านความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร สามารถใช้งานได้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบทุกขั้นแล้ว ไล่ตั้งแต่ เริ่มต้นรายการค้า การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน สามารถเชื่อมโยงระบบการส่งงบการเงิน ระบบภาษีสรรพากร ระบบจ่ายเงินของธนาคาร เหมาะนำมาใช้กับ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จากรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้โปรแกรมบัญชี e-Accounting for SMEs สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาขั้นร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)…